PhD Course 'Fundamenten van het eigen onderzoek' / 'Foundations of Own Research'

ENGLISH VERSION BELOW


Cursus ‘Fundamenten van het eigen onderzoek’  voor 2e-jaars  promovendi

 

Coördinatie: Prof. em. Peter Raedts/Radboud Universiteit Nijmegen  & Prof. em. Paul Wackers/Universiteit Utrecht
Utrecht, 21 juni  en zo nodig 22 juni 2017, en 'terugkomdag'.
Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28 februari 2017, bij het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl

 


Doel
Zoals de naam al aangeeft ligt het accent in deze cursus op het eigen onderzoek van de deelnemers. De cursus is bedoeld voor promovendi in het tweede jaar van hun aanstelling. Hun onderzoek zou dan zodanig geoperationaliseerd en gevorderd moeten zijn dat er met anderen dan de directe begeleiders zinvol over te discussiëren is. Als startpunt van een dergelijke discussie schrijven alle deelnemers een stuk (richtlijn: 5000/6000 woorden) dat een of meer van de centrale problemen van hun onderzoek aan de orde stelt. Dat kan de methodologie betreffen, de selectie van de bronnen, de aard van de vraagstelling, enz. Het zal meestal gaan om de kern van het onderzoek, maar als er specifieke discussiepunten of moeilijkheden zijn, is het evenzeer toegestaan die tot centraal element te maken. Op dit stuk komt mondelinge en schriftelijke feed back van collega-promovendi en van ervaren onderzoekers (‘senior referenten’). Op deze manier krijgen de deelnemers inzicht in hoe hun onderzoek gerecipieerd wordt buiten de kring van de directe begeleiding en doen zij ervaring op in het schriftelijk en mondeling communiceren over hun onderzoek met collega’s mediëvisten van verschillende signatuur.


Opzet
De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een of twee dagen (afhankelijk van het aantal deelnemers), gevolgd door een terugkomdag enkele maanden later. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst wordt – in overleg met de deelnemer en diens promotor – voor iedere promovendus een senior onderzoeker gezocht om als referent op te treden. Elke deelnemer voorziet alle andere deelnemers, de senior referenten en de coördinatoren enkele weken voor de eerste bijeenkomst langs elektronische weg van zijn/haar stuk. 
Tijdens de bijeenkomst wordt elk stuk kort door de opsteller geïntroduceerd. Daarna reageert een van de andere deelnemende promovendi als referent en vervolgens doet de geïnviteerde senioronderzoeker hetzelfde. Vervolgens vindt een algemene discussie plaats. Per stuk is hiervoor een uur uitgetrokken. De opstellers krijgen dus ruime mondelinge feed back. De senior onderzoekers wordt gevraagd om de hoofdlijnen van hun commentaar ook op schrift te zetten, zodat de promovendus zich tijdens de sessie kan concentreren op de kritiek en zich niet hoeft te bekommeren om het maken van aantekeningen.
Na deze bijeenkomst reflecteren de deelnemers op hun schriftelijke stuk en het commentaar daarop. Op basis daarvan schrijven ze na enige tijd – en desgewenst in overleg met hun dagelijkse begeleider(s) – een reflectieverslag waarin ze aangeven wat ze van de cursus geleerd hebben en of (en zo ja, hoe) de bijeenkomst en het commentaar hun onderzoek beïnvloed hebben. Deze verslagen worden veertien dagen voor de terugkomdag naar alle deelnemers van de eerste bijeenkomst verzonden.
Op de feitelijke terugkomdag zijn alleen de coördinatoren en de deelnemende promovendi aanwezig. De seniorreferenten wordt gevraagd om per mail te reageren op de reflectiestukken, maar zij hoeven er niet opnieuw bij te zijn. De ervaring leert dat de gedwongen reflectie via de terugkomdag het effect van de cursus sterk vergroot.


Verhouding tot de bronnencursus
De twee cursussen zijn complementair. In de bronnencursus staat de omgang met bronnen in algemene zin centraal en is het eigen onderzoek secundair. In deze cursus staan het eigen onderzoek en de methodologie daarvan centraal. Bronnen spelen vanzelfsprekend vaak een belangrijke rol, maar daar ligt het accent niet.
Bovendien bestaat complementariteit omdat in de bronnencursus met name mondeling gepresenteerd wordt en in deze cursus een geschreven stuk het uitgangspunt vormt.

 

Praktische gegevens
De cursus wordt in het Nederlands en/of Engels gegeven, afhankelijk van de deelnemers.

 

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 21 en zo nodig ook 22 juni 2017 te Utrecht, de terugkomdag  enkele maanden later (op een in overleg met de deelnemers nader te bepalen tijdstip), eveneens te Utrecht.

 

Voor promovendi en researchmasterstudenten die formeel lid zijn van de school zijn aan deelneming geen verdere kosten verbonden. Anderen wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat.

 

Opgave
Opgave graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk 28 februari 2017) bij het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl

 ENGLISH

 

Course unit ‘Foundations of Own Research’  for 2nd year PhD Students


(Coordination: Prof. em. Peter Raedts/Radboud University Nijmegen & Prof. em. Paul Wackers/Utrecht University)
Utrecht, 21 June and if  necessary 22 June 2017, and Follow-up meeting.
Please register as soon as possible, but no later than 28 February 2017, with the Secretariat of the School: ozsmed@rug.nl.

 

As the title suggests, this course unit focuses on the students’ own research. It is intended for PhD students with an employment contract in the second year of their appointment. Their research should by this time have been operationalized and progressed to such an extent that meaningful discussions can be held about it with people other than their direct supervisors. As a starting point for these discussions, each student must write a paper (c. 5000-6000 words) about one or several central problems in their research, for example with regard to methodology, source selection, the nature of the problem definition, etc. Although problems will usually concern the heart of the research, specific discussion points or difficulties may also be used as central elements. Fellow PhD Students and experienced researchers (‘senior referees’) will provide oral and written feedback on this paper. This way, the PhD students will gain an understanding of how their research is received outside the circle of their direct supervisors and gain experience in communicating orally and in writing about their research with other Medieval Studies experts operating in various fields.


Design
The course unit will comprise a one or two-day meeting (depending on the number of participants) and a follow-up day a few months later. Before the first meeting, in consultation with the PhD students and their supervisors, each PhD student will be paired with a senior researcher who will function as referee. Each participant must send a digital copy of their paper to all other participants, the senior referees and the coordinator a few weeks before the first meeting .


Aim
Each student will briefly introduce their paper during the meeting, after which a fellow PhD student followed by the invited senior researcher, will act as referees. A 60-minute general discussion will subsequently take place about each paper. Each participant will thus receive extensive oral feedback. In addition, the senior researchers will also be asked to present the main points of their feedback in writing, so that the PhD students can concentrate on listening to the criticism without having to worry about taking notes.
After this meeting, the participants should take some time to reflect on their paper and the feedback, and based on this reflection – in consultation with their day-to-day supervisor(s) if they wish – write a reflection report, discussing what they have learned from the course unit and whether (and if so, how) the meeting and the feedback have influenced their research. Two weeks before the follow-up meeting these reports will be sent to all participants in the first meeting.
The follow-up meeting will only be attended by the coordinators and PhD students. The senior referees will be asked to respond to the reflection reports via e-mail – they don’t have to attend the meeting. Experience has shown that compulsory reflection via a follow-up day strongly increases the effect of the course unit.

 

Relationship with the Source Course
The two course units complement each other. The Source Course focuses on working with sources in general, whereas the current course unit concentrates on students’ own research and methodology – sources will continue to play an important role, but they are not the main focus.
In addition, the course units are also complementary in that the Source Course mainly consists of oral presentations and the current course unit is based on written papers.

 

Practical details
The course unit will be taught in Dutch and/or English, depending on the participants.

 

The first meeting will take place in Utrecht on 21 and if necessary 22 June 2017 and the follow-up meeting – also in Utrecht – a few months later, on a date to be determined in consultation with the participants.

 

Participation is free of charge for PhD students and Research Master’s students who are official members of the School. All others should contact the Secretariat.

 

Registration
Please register as soon as possible, but no later than 28 February 2017, with the Secretariat of the School: ozsmed@rug.nl