PhD Course "Fundamenten van het eigen onderzoek" / "Foundations of own research"

ENGLISH VERSION BELOW

 

Cursus ‘Fundamenten van het eigen onderzoek’  voor 2e-jaars promovendi

 

Coördinatie: Prof. em. Peter Raedts/Radboud Universiteit Nijmegen  & Prof. em. Paul Wackers/Universiteit Utrecht

Utrecht, 20 juni  en zo nodig 21 juni 2018, en mogelijk een 'terugkomdag'.

Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 17 april 2018, bij het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl.

 

Doel

Zoals de naam al aangeeft ligt het accent in deze cursus op het eigen onderzoek van de deelnemers. De cursus is bedoeld voor promovendi in het tweede jaar van hun aanstelling. Hun onderzoek zou dan zodanig geoperationaliseerd en gevorderd moeten zijn dat er met anderen dan de directe begeleiders zinvol over te discussiëren is. Als startpunt van een dergelijke discussie schrijven alle deelnemers een stuk (richtlijn: 5000/6000 woorden) dat een of meer van de centrale problemen van hun onderzoek aan de orde stelt. Dat kan de methodologie betreffen, de selectie van de bronnen, de aard van de vraagstelling, enz. Het zal meestal gaan om de kern van het onderzoek, maar als er specifieke discussiepunten of moeilijkheden zijn, is het evenzeer toegestaan die tot centraal element te maken. Op dit stuk komt mondelinge en schriftelijke feed back van collega-promovendi en van ervaren onderzoekers (‘senior referenten’). Op deze manier krijgen de deelnemers inzicht in hoe hun onderzoek gerecipieerd wordt buiten de kring van de directe begeleiding en doen zij ervaring op in het schriftelijk en mondeling communiceren over hun onderzoek met collega’s mediëvisten van verschillende signatuur.

 

Opzet

De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een of twee dagen (afhankelijk van het aantal deelnemers). In het verleden volgde er een tijdje later een terugkomdag. Of dat ook dit jaar zinvol is, zal worden overlegd met de deelnemers.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst wordt – in overleg met de deelnemer en diens promotor – voor iedere promovendus een senior onderzoeker gezocht om als referent op te treden. Elke deelnemer voorziet alle andere deelnemers, de senior referenten en de coördinatoren enkele weken voor de eerste bijeenkomst langs elektronische weg van zijn/haar stuk.

Deelnemers wordt verzocht bij inschrijving al aan te geven welke aspecten van hun onderzoek zij graag willen bespreken. Deze informatie zal worden geïnventariseerd en bijtijds aan alle deelnemers ter beschikking gesteld, zodat iedereen desgewenst eveneens in kan gaan op een of meer aspecten die ook bij anderen een rol zullen spelen. We hopen op deze manier de coherentie van de cursus te vergroten. 

Tijdens de bijeenkomst wordt elk stuk kort door de opsteller geïntroduceerd. Daarna reageert een van de andere deelnemende promovendi als referent en vervolgens doet de geïnviteerde senioronderzoeker hetzelfde. Vervolgens vindt een algemene discussie plaats. Per stuk is hiervoor een uur uitgetrokken. De opstellers krijgen dus ruime mondelinge feed back. De senior onderzoekers wordt gevraagd om de hoofdlijnen van hun commentaar ook op schrift te zetten, zodat de promovendus zich tijdens de sessie kan concentreren op de kritiek en zich niet hoeft te bekommeren om het maken van aantekeningen.

 

Praktische gegevens

De cursus wordt in het Nederlands en/of Engels gegeven, afhankelijk van de deelnemers.

 

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 20 en zo nodig ook 21 juni 2018 te Utrecht. Over een eventuele terugkomdag (eveneens te Utrecht) wordt tijdens die bijeenkomst overlegd.

 

Voor promovendi die formeel lid zijn van de school zijn aan deelneming geen verdere kosten verbonden. Anderen wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat.

 

Opgave

Opgave graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk 17 april 2018) bij het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl

Bij opgave graag aangeven welke aspecten van het onderzoek in het discussiestuk aan de orde zullen komen. Wanneer het vaststellen daarvan iets meer tijd vergt, deze informatie voor 1 mei 2018 sturen naar p.w.m.wackers@uu.nl.

 

 

ENGLISH

 

Course unit ‘Foundations of Own Research’  for 2nd year PhD Students

 

Coordination: Prof. em. Peter Raedts/Radboud University Nijmegen & Prof. em. Paul Wackers/Utrecht University

Utrecht, 20 June and if  necessary 21 June 2018, and possibly a follow-up meeting.

Please register as soon as possible, but no later than 17 April 2018, with the Secretariat of the School: ozsmed@rug.nl.

 

As the title suggests, this course unit focuses on the students’ own research. It is intended for PhD students with an employment contract in the second year of their appointment. Their research should by this time have been operationalized and progressed to such an extent that meaningful discussions can be held about it with people other than their direct supervisors. As a starting point for these discussions, each student must write a paper (c. 5000-6000 words) about one or several central problems in their research, for example with regard to methodology, source selection, the nature of the problem definition, etc. Although problems will usually concern the heart of the research, specific discussion points or difficulties may also be used as central elements. Fellow PhD students and experienced researchers (‘senior referees’) will provide oral and written feedback on this paper. This way, the PhD students will gain an understanding of how their research is received outside the circle of their direct supervisors and gain experience in communicating orally and in writing about their research with other Medieval Studies experts operating in various fields.

 

Design

The course unit will comprise a one or two-day meeting, depending on the number of PhD students, and possibly (taking the wishes of the participants into account), the usual follow-up day a few months later.

Before the first meeting, in consultation with the PhD students and their supervisors, each PhD student will be paired with a senior researcher who will function as referee. Each participant must send a digital copy of their paper to all other participants, the senior referees and the coordinator a few weeks before the first meeting.

The participants have to indicate already when registering, which aspects of their research they want to discuss. An inventory of this information will be put at the disposal of all participants, to enable everybody to bring up aspects which will also play a role with others. In this way, we hope to further the coherence of the course.

 

Aim

Each student will briefly introduce their paper during the meeting, after which a fellow PhD student followed by the invited senior researcher, will act as referees. A 60-minute general discussion will subsequently take place about each paper. Each participant will thus receive extensive oral feedback. In addition, the senior researchers will also be asked to present the main points of their feedback in writing, so that the PhD students can concentrate on listening to the criticism without having to worry about taking notes.

 

Practical details

The course unit will be taught in Dutch and/or English, depending on the participants.

 

The first meeting will take place in Utrecht on 20 and if necessary 21 June 2018. During this session it will be decided if a follow-up meeting will be held – also in Utrecht – a few months later.

 

Participation is free of charge for PhD students who are official members of the School. All others should contact the Secretariat.

 

Registration

Please register as soon as possible, but no later than 17 April 2018, with the Secretariat of the School: ozsmed@rug.nl. When registering, please indicate which aspects of your research will be  discussed in your paper. If you need a bit more time to determine this, please send this information before 1 May 2018 to p.w.m.wackers@uu.nl.