PhD Course ‘Fundamenten van het eigen onderzoek’/ ‘Foundations of one’s own research’ (3 ECTS)

PhD Course ‘Fundamenten van het eigen onderzoek’/ ‘Foundations of one’s own research’

ENGLISH VERSION BELOW

 

 

Coördinatie:      Prof. dr. Peter Hoppenbrouwers / Universiteit Leiden

Plaats en datum:             Leiden, 26-27 juni 2019.

 

Doel

De cursus is gericht op promovendi (V/M) in het tweede jaar van hun aanstelling. Doel van de cursus is een tussentijdse reflectie op de grondslagen van het eigen promotieonderzoek ten overstaan van andere deskundigen dan de directe begeleiders/promotores en van medepromovendi die in dezelfde fase van  hun onderzoek zijn maar zich bezighouden met heel andere onderwerpen uit de middeleeuwse geschiedenis, literatuurgeschiedenis of kunst- en architectuurgeschiedenis.

 

Als startpunt leveren de deelnemende promovendi uiterlijk één week voor het begin van de cursus de concept-inleiding van hun proefschrift (richtlijn: 5000/6000 woorden) in, dat de gebruikelijke punten behandelt: aanduiding van het onderwerp/thema; historiografische inkadering; formulering probleemstelling; introductie primaire bronnen; introductie ‘aanpak van de analyse’ (theoretische en methodologische kanten); aanduiding hoofdstukindeling. In een toegevoegde notitie mag de promovendus aangeven, welk(e) van deze aspect(en) zij/hij in ieder geval aan de orde gesteld wil hebben.

 

De concept-inleidingen worden één week voor het begin van de cursus aan alle deelnemers toegestuurd, zodat iedereen kennis kan nemen van de inhoud. Tijdens de cursus wordt elke inleiding apart en uitvoerig behandeld. De discussie wordt telkens ingeleid door een uitgebreid commentaar van  een externe specialist(e), die in overleg met de promotor(es) van de promovendus wordt uitgenodigd. De hoofdlijnen van dit commentaar worden tijdens of direct na de bijeenkomst in schriftelijke vorm aan de promovendus ter beschikking gesteld.

 

Praktische gegevens

Afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers (promovendi en geïnviteerde deskundigen) wordt de cursus in het Engels of Nederlands gegeven.

 

De bijeenkomst vindt plaats te Leiden, op 26 en (eventueel) 27 juni 2019. De locatie wordt nog nader bekendgemaakt.

 

Voor promovendi die erkend lid zijn van de Onderzoekschool zijn aan deelneming geen verdere kosten verbonden. Andere belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat.

 

Opgave

Opgave graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk 15 april 2019) bij het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PhD-Course ‘Foundations of one’s own research’

 

Co-ordination: Prof. dr. Peter Hoppenbrouwers / Leiden University

Place and time:                Leiden, June 26-27

 

Aim

The course is meant for salaried PhD students in the second year of their appointment. The aim of the course is an interim reflection on the foundations of individual PhD research projects before a panel consisting of another expert than one’s own direct supervisor(s) and fellow PhD students working on completely different subjects in medieval history, literary history or art & architectural history.

 

As a starting point, all participating PhD students turn in the concept Introduction of their PhD theses under construction ultimately one week before the start of the course (guideline for length: 5,000-6,000 words). In this concept text the following, usual, elements of an academic historical introduction are considered: a short indication of the thesis’ subject; its historiographical basis; its main argument & research questions; a short presentation of the (main) primary sources used; a short explanation of how these sources are going to be analyzed (theoretical base, if there is one; analytical methods used); an indication/ summary of the contents of the chapters. In an added note the student may indicate, which of these aspects she/he wants definitely to be addressed in discussion.

 

The concept introductions will be sent around among all participants one week before the course starts, so as to make sure that everyone can take note of the contents of all projects. During the course each concept introduction will be considered separately and in detail. Each discussion will be opened by an external specialist, who will be selected and invited in consultation with the supervisor(s) of the PhD student. The latter will receive the main points of the external comment in writing, either during or soon after the meeting.

 

 

Practical details

Dependent on the background of participants (students and external commentators) the course will be taught in Dutch or English.

 

The meeting will take place in Leiden on June 26 and (dependent on the number of PhD participants) June 27, 2019.  The exact location will be announced later.

 

Participation is free of charge for PhD students who are recognized members of the Research School. Other interested PhD students should contact the School’s Secretariat.

 

Registration

Please register as soon as possible, but no later than 15 April 2010, with the Secretariat of the School: ozsmed@rug.nl.