Opleiding 2015-2016 voor PhD- en ReMa-Studenten

 

DEGREE PROGRAMMES 2015-2016

FOR ENGLISH VERSION, PLEASE SEE BELOW


1. Jaaroverzicht
Veel cursussen zijn zowel voor PhD- als voor ReMa-studenten bestemd, andere alleen voor één van beide categorieën. Dit staat bij elke activiteit in het overzicht vermeld. Waar nodig volgt nadere informatie over de exacte data. Zie voor informatie over de structuur van het programma onderaan deze lijst.
Vermeld bij aanmelding graag de volgende gegevens:
PhD’s: Universiteit; promotie-onderwerp, promotor, werkadres.
ReMa’s: Universiteit, 1e of 2e jaar, mailadres, huisadres


19-23 oktober 2015
Voor PhD- en ReMa-studenten (2 ECTS)
Autumn School 'Medieval and Medieval Germanic Languages’
Beschrijving: http://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/autumnschool2015
PhD- en ReMa-studenten die deelnemen in het kader van hun opleiding schrijven een kort werkstuk.
Plaats: Gent
Opgave vóór 10 september 2015 bij Martine.DeReu@UGent.be
 

30 oktober 2015
Voor PhD- en ReMa-studenten (1 ECTS)
21e Mediëvistendag, thema: “Civitas
Jaarlijkse ontmoetingsdag voor Nederlandse en Vlaamse medievisten, waarop zij kennis kunnen nemen van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. Een vast onderdeel van de dag wordt gevormd door korte presentaties van (in elk geval de zojuist begonnen) promovendi. De remastudenten schrijven een kort werkstuk.
Coördinatie: prof. Jeroen Deploige/UGent
Beschrijving: http://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/civitas
Plaats: Gent
Opgave vóór 9 oktober 2015 bij www.ugent.be/medievistendag

 

9/10 november 2015
Voor PhD- en ReMa-studenten (1 ECTS)
Master Class by John Gower specialist Prof.  R.F Yeager (Univ. of West Florida, USA)
Plaats: Groningen
Informatie en opgave bij ozsmed@rug.nl

 

8 januari 2016
Voor PhD- en ReMa-studenten (1 ECTS)
Atelier ‘Theorie en Geschiedenis van het vak’: Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen
Studiemiddag/kennismakingsbijeenkomst.
Besproken wordt ditmaal het onlangs verschenen handboek “Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen” van Rob Meens en Carine van Rhijn (red), WBooks, Zwolle 2015.
Docenten: dr. Rob Meens/UU, prof.  Catrien Santing/RUG e.a.
Plaats: Utrecht
Opgave voor 1 november 2015 bij ozsmed@rug.nl

 

maart 2016 (onder voorbehoud)
Voor PhD- en 2e-jaars ReMa-studenten  (1 ECTS)
Atelier ‘Tekstvariatie’ 
In het atelier wordt gewerkt met tekstmateriaal dat door de deelnemers zelf is aangedragen. Doel van de bijeenkomst is om aan de hand van het ingebrachte materiaal voorbeelden te geven van het registreren, het classificeren en het evalueren van tekstvarianten.
Docenten: prof. August den Hollander/VU,UA en dr. Sabrina Corbellini/RUG
Plaats: Amsterdam
Opgave voor 1 januari 2016 bij ozsmed@rug.nl

 

periode eind april-juni 2016
Voor ReMa-studenten (5 ECTS)
ReMa Course ‘Introduction in the Study of Communication, Literacy and Knowledge   
and their Exploitation in the Middle Ages’          

An advanced course, covering the current state of affairs in the field of Medieval communication, Literacy (Including orality, `visuality' and 'musicality') and various forms and traditions of Knowledge.
Coördinatie: prof. Marco Mostert/UU & prof. Catrien Santing/RUG
8 sessies, afwisselend te Utrecht en Groningen
Opgave voor 1 februari 2016 bij ozsmed@rug.nl

 

periode eind april-juni 2016
Voor 2e jaars ReMa-studenten (5 ECTS)
ReMa Course ‘International Medieval Studies’
Research in Medieval Studies has become international in nature. Irrespective of the topics they study, medievalists are in contact with one another across national and continental boundaries. The trend is towards projects which are funded ever more often internationally. International projects in which participants from various countries take part are quickly becoming the norm. International congresses, such as the yearly gatherings at Kalamazoo and Leeds, are gaining in importance as venues for trying out new ideas, and for networking generally. Although publication in the medievalists’ mother tongues remains important, the results of their research need first and foremost to be brought before the international forum of their fellow scholars. In practice this means publication in English, e.g. in peer-reviewed journals, in conference proceedings, and in monographs. This course is meant as an advanced introduction to the internationalisation of Medieval Studies. Scholars from the Netherlands and abroad will discuss their experiences with this ever-developing situation, its challenges and opportunities. The course is recommended for all Research MA students in their second year who wish to embark on a scholarly career in Medieval Studies.
Students will be given the opportunity to experience the Leeds International Medieval Congress (4-7 July 2016) at first hand. They will present the findings of the research which went into their Research MA theses in papers of 20 minutes. Because proposals for sessions at the Leeds IMC 2016 must be received by the end of September 2015, please inscribe for this course by 10 September at the latest, giving a provisional title for the paper you wish to present, to ozsmed@rug.nl .
Coordinatie: dr. Rob Meens/UU, dr. Wendelien van Welie/UvA
Exacte tijd en plaats nader te bepalen
Opgave voor 11 september 2015 bij ozsmed@rug.nl

 

mei 2016 (onder voorbehoud)
Voor PhD- en ReMa-studenten (resp. 2,5 en 3 ECTS)
Cursus ‘Werken met Middeleeuwse Bronnen’                                          
Deze cursus stelt de deelnemers in de gelegenheid om een grote hoeveelheid en verscheidenheid van middeleeuwse bronnen van dichtbij onder ogen te zien en de juiste omgang ermee te leren. Daarbij ligt de focus op de manier waarop verschillende disciplines met de voor hun belangrijke bronnen omgaan, welke vragen ze eraan stellen en welke mogelijke resultaten de grondige bestudering van een bron kan
opleveren. De cursus bestaat uit een vijfdaagse blokcursus op een nader te bepalen plaats.
Coördinatie: dr. Robert Stein/UL
Exacte tijd en plaats nader te bepalen

 

mei/juni 2016
Voor PhD’s in hun 2e jaar (3 ECTS)
Cursus ''Fundamenten van het eigen onderzoek''
Voor promovendi halverwege het tweede jaar van hun aanstelling. Als startpunt van de discussie schrijven alle deelnemers een stuk (richtlijn: 5000/6000 woorden) dat een of meer van de centrale problemen van hun onderzoek aan de orde stelt. Dat kan de methodologie betreffen, de selectie van de bronnen, de aard van de vraagstelling, enz.
De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een of twee dagen (afhankelijk van het aantal deelnemers), gevolgd door een of twee terugkomdagen enkele maanden later.
Coordinatie: Prof.dr Peter Raedts/RU en prof. dr. Paul Wackers/UU
Plaats: Utrecht
Opgave vóór 1 maart 2016 bij ozsmed@rug.nl

 

2016
Third PhD-Conference          
Voor PhD’s in hun 3e jaar (4 ECTS)
Elke deelnemende promovendus geeft een presentatie van drie kwartier in de vorm van een congresbijdrage, met reactie van een referent. Publiek is welkom. Dit geldt in het bijzonder voor andere promovendi en researchmasterstudenten. Voor: promovendi in het derde jaar van hun aanstelling.
Tijdstip en plaats: 2016, nader te bepalen.

 

2. Structuur van het programma

 

Aanbod voor ReMa-studenten
De ReMa-studenten kunnen losse componenten kiezen uit een jaarlijks totaal-aanbod van ca. 15 ECTS uit het  bovenstaande overzicht. Let erop dat sommige activiteiten alleen toegankelijk zijn voor 2e -jaars ReMa’s.

Aanbod voor PhD-studenten
Voor PhD-studenten is er een basisprogramma van 12 ECTS (gespreid over drie jaar). De componenten hiervan zijn ook in het bovenstaande overzicht te vinden

Atelier `Theorie en Geschiedenis van het vak' 1 ECTS
Cursus Werken met Middeleeuwse Bronnen' 3 ECTS
Cursus `Fundamenten v.h. Eigen Onderzoek 3 ECTS
PhD-Conference  4 ECTS
Mediëvistendag  1 ECTS
Totaal: 12 ECTS


Extra aanbod

Master Classes
Naast het bovenstaande programma organiseert de onderzoekschool in de loop van het studiejaar meestal ad hoc enkele Master Classes, n.a.v. de beschikbaarheid van een aansprekende ‘Master’. Studielast per Masterclass 1 ECTS.

Ateliers
Als een aantal promovendi/remastudenten behoefte heeft aan een specialistische cursus op een  bepaald terrein, dan kunnen zij de school vragen deze aan te bieden. Daarbij wordt vooral gedacht aan het aanleren van vaardigheden. Studielast per atelier 1 ECTS.


Praktisch


Veel cursussen zijn zowel voor PhD- als voor ReMa-studenten bestemd, andere alleen voor één van beide categorieën. Dit staat bij elke activiteit in het overzicht vermeld. 

Cursustalen: meestal Engels en/of Nederlands, afhankelijk van de behandelde materie en de mogelijkheden van de deelnemers.
Bij sommige opleidingscomponenten kan (bij taakverzwaring) het aantal studiepunten worden verhoogd.

 

==============

 

ENGLISH VERSION

 

~~Netherlands Research School for Medieval Studies
DEGREEE PROGRAMMES 2015-2016 for PhD and ReMa students

1. Academic year overview
Although many course units are intended for both PhD and ReMa students, some are specifically aimed at one of these categories. The overview below states for which category of students each activity is intended. More information about exact dates (where necessary) will follow. More information about the structure of the programme can be found at the bottom of the list.
When registering, please state the following:
PhD students: University, topic of PhD project, supervisor, work address
ReMa students: University, 1st or 2nd year, e-mail address, home address

19-23 October 2015
for PhD and ReMa students (2 ECTS)
Autumn School: ‘Medieval Law  and Medieval Germanic Languages’
Description: http://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/autumnschool2015
PhD and ReMa students who are following this course unit as part of their degree programme must write a short paper.
Place: Ghent
Please register before 10 September 2015 via Martine.DeReu@UGent.be
     .
30 October 2015
For PhD and ReMa students (1 ECTS)
21st Medieval Studies Day, theme: ‘Civitas’
The Medieval Studies Day brings together Dutch and Flemish medievalists so that they can share information about recent developments in the field. A permanent feature of the event is a series of presentations by PhD students who are in the early stages of their research. ReMa students write a short paper.
Coordination: Prof. Jeroen Deploige/Ghent University
Description: http://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/civitas
Place: Ghent
Please register before 9 October 2015 via www.ugent.be/medievistendag

9/10 November 2015
For PhD and ReMa students (1 ECTS)
Master Class by John Gower specialist Prof. R.F. Yeager (Univ. of West Florida, USA)
Place: Groningen
Information and registration via ozsmed@rug.nl

8 January 2016
For PhD and ReMa students (1 ECTS)
Workshop: Theory and History of the Field: Cultural History of the Middle Ages
Study afternoon/introductory session.
This session will focus on the recently published textbook Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen [Cultural history of the Middle Ages] by Rob Meens and Carine van Rhijn (eds.), WBooks, Zwolle 2015.
Lecturers:  Prof. Peter Hoppenbrouwers/UL,  Prof. Catrien Santing/RUG, Dr Rob Meens/UU, Dr. Carine van Rijn.
Place: Utrecht
Please register before 1 November 2015 via ozsmed@rug.nl

 


March 2016 (provisional)
For PhD and 2nd-year ReMa students (1 ECTS)
Workshop: Text Variation 
During the workshop, participants will work on textual material that they have contributed themselves. The purpose of the workshop is to give examples, using the contributed material, of the registration, classification and evaluation of text variants.
Lecturers: Prof. August den Hollander/VU,UA and Dr Sabrina Corbellini/RUG
Place: Amsterdam
Please register before 1 January 2016 via ozsmed@rug.nl


Late April – June 2016
For ReMa students (5 ECTS)
ReMa course unit: Introduction to the Study of Communication, Literacy and Knowledge
and their Exploitation in the Middle Ages          
An advanced course unit covering the current state of affairs in the field of medieval communication, literacy (including orality, visuality and musicality) and various forms and traditions of knowledge.
Coordination: Prof. Marco Mostert/UU and Prof. Catrien Santing/RUG
8 sessions, alternately in Utrecht and Groningen
Please register before 1 February 2016 via ozsmed@rug.nl

Late April – June 2016
For 2nd-year ReMa students (5 ECTS)
ReMa course unit: International Medieval Studies
Research in Medieval Studies has become international in nature. Irrespective of the topics they study, medievalists are in contact with one another across national and continental boundaries. The trend is towards projects which are increasingly often funded internationally. International projects in which participants from various countries take part are quickly becoming the norm. International congresses, such as the annual gatherings at Kalamazoo and Leeds, are gaining in importance as venues for trying out new ideas, and for networking generally. Although publication in the medievalists’ mother tongues remains important, the results of their research need first and foremost to be presented to the international forum of their fellow scholars. In practice this means publication in English, e.g. in peer-reviewed journals, conference proceedings and monographs. This course unit is intended as an advanced introduction to the internationalization of Medieval Studies. Scholars from the Netherlands and abroad will discuss their experiences with this ever-developing situation, its challenges and opportunities. The course unit is recommended for all ReMa students in their second year who wish to embark on a scholarly career in Medieval Studies.
Students will be given the opportunity to attend the Leeds International Medieval Congress (4-7 July 2016). They will present the findings of their ReMa thesis research in papers in 20-minute sessions. Because proposals for sessions at the Leeds IMC 2016 must be received by the end of September 2015, please register for this course unit by 10 September at the latest, giving a provisional title for the paper you wish to present, via ozsmed@rug.nl.
Coordination: Dr Rob Meens/UU and Dr Wendelien van Welie/UvA
Exact place and times to be announced
Please register before 11 September 2015 via ozsmed@rug.nl

May 2016 (provisional)
For PhD and ReMa students (2.5 and 3 ECTS respectively)
Course unit: Working with medieval sources
This course unit gives students the opportunity to see a large number and diversity of medieval sources from up close, and teaches them how to approach these sources. The focus is on how various disciplines deal with the sources that are important to them, which answers they look for in these sources and the results that a thorough examination of a source may yield. The course unit will be taught in the form of a five-day block at a location to be announced.
Coordination: Dr Robert Stein/UL
Exact place and times to be announced

May/June
For 2nd-year PhD students (3 ECTS)
Course unit: Foundations of Own Research
For PhD students half-way through the second year of their research. As a basis for discussion, all participants write a paper (approx. 5000/6000 words) on one or more of the main problems they are encountering in their research (e.g. methodology, source selection, the nature of the problem definition, etc.).
The course unit comprises a one or two-day meeting (depending on the number of participants) and one or two follow-up days a few months later.
Coordinators: Prof. Peter Raedts/RU and Prof. Paul Wackers/UU
Place: Utrecht
Please register before 1 March 2016 via ozsmed@rug.nl

2016
PhD Conference          
For 3rd-year PhD students (4 ECTS)
Each participating PhD student will give a 45-minute presentation in the form of a conference contribution, with referee responses. The conference is open to the public. This applies in particular to other PhD students and ReMa students. For PhD students in the third year of their appointment.
Date and location: 2016, to be determined.

2. Structure of the programme

Course units for ReMa students
ReMa students can choose from  approximately 15 ECTS in individual course units from the annually changing range presented in the overview above.  Please note that some course units are only open to 2nd-year ReMa students.

Course units for PhD students
PhD students must follow a basic programme that comprises 12 ECTS, spread out over three years. The components of this programme are listed in the overview above.

Workshop: Theory and History of the Field 1 ECTS
Course unit: Working with medieval sources 3 ECTS
Course unit: Foundations of Own Research 3 ECTS
PhD Conference    4 ECTS
Medieval Studies Day    1 ECTS
-------
Total      12 ECTS

 

 

Extra activities

Master Classes
In addition to the above programme, the School usually holds a number of ad hoc Master Classes, depending on the availability of interesting ‘Masters’ to teach them. Each Master Class is has a student workload of 1 ECTS.

Workshops (‘Ateliers’)
If a number of PhD and/or ReMa students are interested in a specialist course in a certain field, they may ask the School to provide such a course. This will mainly concern skills courses. Each Workshop has a student workload of 1 ECTS.


Practical matters
Although many course units are intended for both PhD and ReMa students, some are specifically aimed at one of these categories. The overview above states for which category of students each activity is intended. 
Language: teaching is usually in English and/or Dutch, depending on the material and the participants. The student workload in ECTS of certain components may be raised if the workload is increased.