PhD Conference 2013

FOR ENGLISH VERSION, PLEASE SEE BELOW
 

Onderdeel van de opleiding van de Onderzoekschool Mediëvistiek, voor PhD’s  in het derde jaar van hun aanstelling (studielast 4 ECTS).
 

Presentatie
Tijdens het congres geeft ieder van de deelnemers een presentatie van het eigen onderzoek (45 min.), die gevolgd wordt door de reactie van een referent. Publiek is welkom (Het bijwonen van De PhD conference wordt ook aanbevolen aan researchmasterstudenten, als toeschouwer, niet als deelnemer).

Tijdstip juli 2013; aanmelding vóór 1 mei
Bij voldoende belangstelling organiseert de school dit congres in juli 2013. Opgave graag zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 mei 2013. Deelnemers dienen voor 1 juni een samenvatting (ca. 400 woorden) in te dienen, met een kort gemotiveerde voordracht voor een referent. Kies bij voorkeur een referent uit  de aan de school verbonden onderzoekers in vaste dienst (zie de ledenlijst op www.medievistiek.nl). Natuurlijk dient deze  niet betrokken te zijn bij de begeleiding van het betreffende project. De school benadert vervolgens de referent.
Bij de vaststelling van het exacte tijdstip van het congres wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van deelnemers en referenten.

Opgave en informatie bij het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl.

----------------------------------------------

ENGLISH VERSION
 

Part of the training offered by the Netherlands Research School for Medieval Studes to PhD students in the third year of their programme (student workload: 4 ECTS credit points).

Presentation
During the conference, each of the participants will hold a presentation on his or her research (45 min.). This will be followed by a response from a referee. Interested parties are welcome to attend – Research Master’s students, for example, are advised to attend the PhD conference, although as audience and not as participants.
 

Time: July 2013; registration before 1 May
On condition that there is sufficient interest, the School will be organizing this conference in July 2013. Please register as soon as possible, and by 1 May 2013 at the latest. Participants must submit an abstract (c. 400 words) by 1 June, and a brief motivated recommendation for a referee. We advise you to choose a referee from among the researchers of the School who have a permanent appointment (see the membership list at www.medievistiek.nl). The referee should not be  involved in the supervision of the project in question. The School will then approach the referee.

When setting the exact date for the conference, the availability of participants and referees will be taken into account.

If you would like more information or want to register, please contact the School’s secretariat: ozsmed@rug.nl.