Werken met Middeleeuwse Bronnen / Working with Medieval Sources

ENGLISH VERSION BELOW

 

24-28 augustus (2/3 ECTS)*

 

Dit academisch jaar biedt de Onderzoekschool Mediëvistiek opnieuw de Bronnencursus aan voor Rema-studenten en PhD’s, maar in een nieuw format. Daarbij werken de deelnemers onder leiding van experts aan de hand van een casus met verschillende typen bronnen. Ze bereiden opdrachten en presentaties voor die als dossier zullen worden beoordeeld. Doel is de aan verschillende typen bronnen eigen problematiek te laten zien. De deelnemers werken telkens met een of twee experts aan een casus, en exploreren wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van een bepaalde bron zijn. De casussen zijn interdisciplinair, maar bieden de mogelijkheid in te gaan op de eigenheid van specifieke bronnen.
 De cursus werkt met een aantal profielen:  talen, handschriften en drukken, beeld en afbeelding, bestuurlijke bronnen, en intellectuele bronnen. Dit biedt de mogelijkheid rekening  te houden met de wensen en het niveau van de individuele deelnemers. Als je je opgeeft voor deze cursus, dien je daarom ook een korte omschrijving van je onderzoek of onderzoeksinteresse te geven. We willen graag weten welke vaardigheden je in huis hebt (Middeleeuwse talen, paleografie en codicologie, kennis en ervaring op het gebied van oorkondes, kunsthistorische kennis, etcetera). Noem bovendien 5 kernwoorden waaruit blijkt op welke gebieden je kennis over bronnengebruik op wilt doen. Op grond van die informatie kunnen docenten worden aangetrokken en de groepen worden ingedeeld.

 

Opgave z.s.m.,  maar uiterlijk voor 1 april:
ozsmed@rug.nl

 

* studielast 2 ECTS voor rema’s , 3 ECTS voor promovendi. De studiepunten zijn eventueel uit te breiden door het maken van een extra opdracht.


ENGLISH


Course unit: Working with Medieval Sources, 24-28 August (2/3 ECTS)*

 

This academic year, the Netherlands Research School for Medieval Studies will once again be offering the Source Course for Research Master’s and PhD students, only this time it will be in a new format. In this course unit, students will work on a case study with various types of sources, supervised by experts, and prepare assignments and presentations which will be assessed as a portfolio. The aim of the course unit is to show which problems characterize each of the various types of source. Students will work out case studies together with one or two experts, exploring the possibilities and limitations of specific sources. Although the case studies are interdisciplinary in nature, they all offer the opportunity to discuss the uniqueness of specific sources.
 The course unit is based on a number of profiles: languages, manuscripts and prints; image and imagery; administrative sources; intellectual sources. This will enable us to take the interests and the level of the individual students into account. Students who sign up for this course unit must therefore provide a brief description of their research project or interest. We would like to know which skills you already have (Medieval languages, paleography and codicology, knowledge and experience in the field of medieval deeds, knowledge of art history, etc.). In addition, please list 5 keywords that indicate in which fields you would like to acquire knowledge of source use. We can then use this information to appoint lecturers and make groups.

 

Please sign up as soon as possible and in any case before 1 April:

ozsmed@rug.nl

* Student workload: 2 ECTS for Research Master's students, 3 ECTS for PhD students. Additional ECTS credit points may be earned by completing an extra assignment.